Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.
 2. Klant: elke natuurlijke- of rechtspersoon met wie Bij de Oorsprong B.V. een overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Bij de Oorsprong B.V. en Klant met betrekking tot door Bij de Oorsprong B.V. aan de Klant te leveren diensten of zaken.
 4. Partijen: Bij de Oorsprong B.V. en Klant gezamenlijk.
 5. Persoonsgegevens: de door Klant verstrekte gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn.
 6. Website: de Website www.bijdeoorsprong.nl.
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,

aanvraag, bestelling en Overeenkomst tussen Bij de Oorsprong B.V. en Klant.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bij de Oorsprong B.V. en Klant zijn overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen, zodat Bij de Oorsprong B.V. daaraan niet is gebonden.

1.5. Indien één of meerdere artikelen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of zijn vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.6. Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert te allen tijde boven hetgeen staat beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

1.7. Bij de Oorsprong B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden daarvan. 

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1. Elke aanbieding en offerte van Bij de Oorsprong B.V. is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en is geldig gedurende een termijn van veertien (14) dagen. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de offerte van Bij de Oorsprong B.V. door Klant dan wel na uitvoering van een opdracht van Klant door Bij de Oorsprong B.V.

2.3. Voor levering van diensten en/of zaken waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. bevestiging wordt verzonden en die mondeling zijn overeengekomen wordt de factuur tevens als bevestiging beschouwd, die ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4. Het is Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bij de Oorsprong B.V.

2.5. Een door Bij de Oorsprong B.V. getoond model, monster of voorbeeld betreft slechts een aanduiding waaraan Klant geen rechten kan ontlenen.

Artikel 3. Betaling

3.1. De in de aanbieding, offerte en/of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief Btw en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

3.3. Reclames inzake de factuur dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Bij de Oorsprong B.V. te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

3.4. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Klant in verzuim en is hij een rente van anderhalf procent (1,5 %) per maand verschuldigd aan Bij de Oorsprong B.V., waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als gehele maand. Tevens is Klant in dat geval aansprakelijk voor alle door Bij de Oorsprong B.V. gemaakte kosten in verband met de invordering. Die kosten bedragen in ieder geval vijftien procent (15 %) van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,- exclusief Btw.

3.5. Ieder beroep van Klant op verrekening, opschorting of een retentierecht is uitgesloten.

3.6. De door Bij de Oorsprong B.V. aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Bij de Oorsprong B.V. totdat Klant aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken duidelijk te merken als eigendom van Bij de Oorsprong B.V. Het is Klant niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren. Klant is verplicht op eerste verzoek van Bij de Oorsprong B.V. medewerking te verlenen aan afgifte van de eigendommen van Bij de Oorsprong B.V.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bij de Oorsprong B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn, tijdig aan Bij de Oorsprong B.V. worden verstrekt. Indien Klant niet aan deze verplichting voldoet, heeft Bij de Oorsprong B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de noodzakelijke gegevens zijn ontvangen, in welk geval geschatte leveringstermijnen niet meer van toepassing zijn. Tevens is Klant in dat geval aansprakelijk voor alle extra kosten aan de zijde van Bij de Oorsprong B.V.

4.2. Bij het verlenen van diensten, waaronder adviezen, verbindt Bij de Oorsprong B.V. zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor Klant bruikbaar resultaat. Bij de Oorsprong B.V. geeft echter geen garanties met betrekking tot het bereiken van enig resultaat met betrekking tot de door haar aan Klant verleende diensten. De uitvoering van door Bij de Oorsprong B.V. gegeven adviezen en de resultaten van die uitvoeren komen volledig voor rekening en risico van Klant.

4.3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of uit te breiden dan zal de Overeenkomst op eerste verzoek van Bij de Oorsprong B.V. worden gewijzigd of uitgebreid. Klant stemt ermee in dat wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst kan leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs en de opgegeven termijn voor uitvoering van de Overeenkomst.

4.4. In de Overeenkomst opgenomen of anderszins besproken of overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen.

4.5. Indien de door Bij de Oorsprong B.V. te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, staat Bij de Oorsprong B.V. er niet voor in dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen worden gebruikt.

4.6 Bij de Oorsprong B.V. baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van regeneratieve micro-organismen, Bokashi en dergelijke op de hiervoor vigerende regelgeving. De adviezen (toepassingstechnieken en dergelijke), zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op proefnemingen en/of goede landbouw- en praktijkervaringen. Bij de Oorsprong B.V. adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dat moment, hetgeen tevens inhoudt dat Bij de Oorsprong B.V. niet kan instaan voor (op dat moment) onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van of na de advisering. Het bepaalde in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.

Artikel 5. Levering van zaken

5.1. Klant is verplicht de zaken af te nemen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.

5.2. Het risico van aan Klant geleverde zaken gaat over op het moment van afgifte van de zaken aan Klant.

5.3. Klant is verplicht de zaken direct bij ontvangst te controleren op juistheid en hoeveelheid.

5.4. Bij de Oorsprong B.V. heeft het recht zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding Overeenkomst

6.1. Bij de Oorsprong B.V. heeft het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd alle overige rechten van Bij de Oorsprong B.V. in de volgende gevallen:

 1. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. surseance, faillissement of (gedeeltelijk) liquidatie van Klant of indien een aanvraag tot faillissement of surseance is ingediend;
 3. van Bij de Oorsprong B.V. niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2. Indien de Overeenkomst door Bij de Oorsprong B.V. geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bij de Oorsprong B.V. op Klant onmiddellijk opeisbaar. Klant is in dat geval verplicht de reeds door Bij de Oorsprong B.V. verrichte prestaties aan Bij de Oorsprong B.V. te vergoeden.

6.3. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Klant wordt geannuleerd, is Klant verplicht alle reeds door Bij de Oorsprong B.V. gemaakte kosten en de door Bij de Oorsprong B.V. geleden schade, inclusief gederfde winst, aan Bij de Oorsprong B.V. te vergoeden.

Artikel 7. Klachten

7.1. Klant is verplicht klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan Bij de Oorsprong B.V. kenbaar te maken. Na afloop van deze termijn is Bij de Oorsprong B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in de door haar geleverde prestaties.

Artikel 8. Garantie

8.1. De garantietermijn in geval van levering van zaken is gelijk aan de garantietermijn van de producent van de betreffende zaken of, indien deze termijn korter is, de termijn tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. De hiervoor genoemde garantie geldt niet:

 1. in geval van onjuist gebruik door Klant dan wel het niet in acht nemen van de (veiligheids)instructies;
 2. indien Klant en/of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de zaken hebben bewerkt.
 3. zolang Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

8.2. In geval van een gegronde aanspraak van Klant op garantie heeft Bij de Oorsprong B.V. naar eigen inzicht de keuze tot herstel of vervanging van de zaak dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

8.3. Na verloop van de in artikel 8.1. bedoelde termijn is Bij de Oorsprong B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in de door haar geleverde prestatie.

8.4. Iedere vordering van Klant jegens Bij de Oorsprong B.V. vervalt na verloop van 1 jaar nadat deze vordering is ontstaan, tenzij Klant binnen deze periode van 1 jaar een procedure jegens Bij de Oorsprong B.V. heeft ingesteld.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Bij de Oorsprong B.V. is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Bij de Oorsprong B.V. beperkt tot het in dit artikel bepaalde.

9.2. Bij de Oorsprong B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bij de Oorsprong B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Bij de Oorsprong B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten ter voorkoming en/of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Onder redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bij de Oorsprong B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden wordt uitsluitend verstaan de kosten van het opnieuw leveren van de betreffende zaken of de kosten van een nieuw advies.

9.3. Bij de Oorsprong B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade en schade geleden door derden.

9.4. De aansprakelijkheid van Bij de Oorsprong B.V. is onverminderd het voorgaande per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Bij de Oorsprong B.V. dekking biedt. Indien deze verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Bij de Oorsprong B.V. per gebeurtenis beperkt tot de  factuurwaarde van de Overeenkomst, met een maximum van € 5.000.

9.5. Elk vorderingsrecht van Klant jegens Bij de Oorsprong B.V. uit welken hoofde dan ook vervalt na het enkele verloop van één jaar (1) na uitvoering van de Overeenkomst.

9.6. Klant vrijwaart Bij de Oorsprong B.V. voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden (voorzien en onvoorzien) die buiten de wil of het toedoen van Bij de Oorsprong B.V. plaatsvinden, maar wel invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen, waaronder in ieder geval (naar het redelijke oordeel van Bij de Oorsprong B.V. vast te stellen) bedrijfsstoringen, brand, inbraak, sabotage, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, weersomstandigheden, wegblokkades ongevallen,  transportmoeilijkheden, leveringsproblemen door derden, uitval van automatisering of elektriciteit en overheidsmaatregelen.

10.2. In het geval van een situatie van overmacht heeft Bij de Oorsprong B.V. het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bij de Oorsprong B.V. hiervoor enige vergoeding aan Klant verschuldigd is.  

10.3. Indien Bij de Oorsprong B.V. op het moment van intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft Bij de Oorsprong B.V. het recht het deel separaat aan Klant te factureren en Klant is verplicht die facturen te voldoen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend het auteursrecht, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Bij de Oorsprong B.V.

11.2.De hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten kunnen zonder schriftelijke toestemming van Bij de Oorsprong B.V. niet door Klant worden gebruikt voor andere doeleinden dan uitvoering van de Overeenkomst, kunnen niet aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven, worden gekopieerd of gebruikt en kunnen niet worden gebruikt op een zodanige wijze dat dit schade kan toebrengen aan Bij de Oorsprong B.V.

Artikel 12. Geheimhouding en retourneren documenten

12.1. Klant is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de Overeenkomst en alle bedrijfsinformatie van Bij de Oorsprong B.V. die hem op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht.

12.2. Klant is verplicht op eerste verzoek van Bij de Oorsprong B.V. alle informatie die Klant heeft ontvangen, zowel fysiek als digitaal, te vernietigen of te verwijderen of aan Bij de Oorsprong B.V. te retourneren.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. Bij de verwerking van persoonsgegevens door Bij de Oorsprong B.V. en Klant in het kader van de Overeenkomst zullen partijen de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens in acht nemen, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

13.2. Klant garandeert dat door hem verstrekte persoonsgegevens correct zijn en op rechtmatige wijze zijn verkregen en vrijwaart Bij de Oorsprong B.V. voor eventuele boetes of aanspraken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Alle geschillen tussen Bij de Oorsprong B.V. en Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband houden, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waarin Bij de Oorsprong B.V. gevestigd is.

14.2. Op elke Overeenkomst tussen Bij de Oorsprong B.V. en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van alle overige wet- en regelgeving, waaronder het Weens Koopverdrag, is uitgesloten.